Salgs- og leveringsbetingelser

Åbningstider:

Mandag-Torsdag 8-16

Fredag 8-14


Dage vi har lukket i 2019:

Fredag d. 31.maj

Onsdag 5. juni


Juleferie lukket i 2019:

Fredag 20. dec. - torsdag 2. jan.


Sidst opdateret: 

20. AUG 2019

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Soliditets kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Soliditets database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Salgs- og leveringsbetingelser 


1 INDLEDNING

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle Jøva Beslag A/S´s tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.


2 PRISER

Alle priser er dagspriser ekskl. moms og eventuelle andre statsafgifter og under forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og eventuelle lovmæssige ændringer, medmindre andet er udtrykkeligt anført. Jøva Beslag A/S forbeholder sig ret til at regulere priser i overensstemmelse med de på leveringsdagen gældende, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende indenfor de terminer, der er anført, med hensyn til accept- og leveringsfrist.

Priser gælder ab lager ekskl. emballage og forsendelsesomkostninger.


3 BESTILLING

Bestilling af varer kan ske pr. brev, fax, e-mail og telefon.

Ved bestilling angives varens art og katalognummer.


4 LEVERING

Levering sker ab lager for kundens regning og risiko.


5  LEVERINGSTIDER

Alle leveringstider er altid estimerede og må derfor kun betragtes som vejledende. I tilfælde af forsinket levering fraskriver Jøva Beslag A/S sig ethvert ansvar overfor køber. Køber kan derfor ikke hæve beløbet eller kræve erstatning som følge af forsinket levering.

Varer modtages kun retur, såfremt der indgås en særskilt aftale herom.

Såfremt Jøva Beslag A/S accepterer at tage en vare retur, skal den ved frem-sendelsen ledsages af følgeseddel eller fakturakopi. Det præciseres, at fær-digsvejste rammer og plastikprofiler solgt i metermål ikke tages retur.

Al returnering sker for købers regning og risiko.


6 BETALINGSBETINGELSER

Alle leverancer sker mod forudbetaling, kontant betaling eller pr. efterkrav, medmindre andet aftales. Ved bestilling af ikke lagerførte varer, kan Jøva Beslag A/S opkræve depositum eller forudbetaling. Sker betaling ikke rettidigt, beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned.


7 UNDERSØGELSESPLIGT

Kunden har straks ved modtagelse og endelig ibrugtagning pligt til at gennemgå et leveret produkt og sikre sig, at der ikke er fejl og mangler ved leveringen, eller de leverede produkter. Reklamation for sådanne fejl og mangler skal meddeles til Jøva Beslag A/S skriftligt, og senest 8 dage efter modtagelse af produktet. Overskrides denne frist bortfalder retten til at gøre sådanne fejl eller mangler gældende.


8 ANSVAR FOR FEJL OG MANGLER

Ved fejl og mangler der ikke bør være konstateret straks ved leveringen, har køberen et års reklamationsret efter varens overgivelse. Et år efter varens overgivelse bortfalder Jøva Beslag A/S´s ansvar for det solgte i enhver henseende.

Reklamationsretten bortfalder imidlertid, hvis manglen er forårsaget af køber selv, eksempelvis som følge af fejlagtig behandling, vedligeholdelse, opbevaring, montage eller usædvanligt slid og brug. Specielt vedrørende de af Jøva Beslag A/S leverede tætningslister henvises til den af Jøva Beslag A/S udarbejdede rengørings- og vedligeholdelsesvejledning nr. 1 af dato 30. november 2011, som nøje skal overholdes. Denne vejledning udleveres sammen med leveringen af tætningsli-sterne og kan endvidere ses på www.joeva.dk.

Såfremt der måtte være mangler ved det leverede, som Jøva Beslag A/S hæfter for, påtager Jøva Beslag A/S sig efter eget valg enten uden beregning for køber at ombytte den eller de mangelfulde varer ved levering af nye tilsvarende varer, eller at kreditere køber for de mangelfulde varer ved returnering af disse.


9 FORBEHOLD

De i Jøva Beslag A/S´s katalog opførte illustrationer og mål er uden forbindende, og Jøva Beslag A/S forbeholder sig ret til ændringer uden forudgående meddelelse.


10 PRODUKTANSVAR

Jøva Beslag A/S hæfter ikke for skader på købers eller trediemands ting forårsaget af defekter ved det leverede produkt, såfremt den pågældende ting er bestilt til erhvervsmæssig benyttelse. Jøva Beslag A/S’s ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab påført kunden eller trediemand.


11 SÆRLIGE BESTEMMELSER

Ved forespørgsler og bestillinger gør Jøva Beslag A/S opmærksom på følgende:

Opgiv højre eller venstre, såfremt beslaget ikke er anvendeligt til begge sider. For visse beslags vedkommende er det nødvendigt at meddele overfaldshøjde. Nogle beslagsmodeller føres i flere udførelser, og kunden skal da venligst opgive hvilken udførelse.


Hornslet den 16. september 2013.
JØVA BESLAG A/S · TYTTEBÆRVEJ 4 · DK-8643 ANS BY · Telf. +45 8617 2122 · e-mail: info@joeva.dk